header-logoبرای ساخت لمینت در ماخ ابتدا از فایل موردنظر از طریق نرم افزار، طراحی شده و سپس با دستگاه میلینگ تراش می‌خورد. مواد مورد استفاده برای لمینت، بلوک‌های لیتیوم دی سیلیکات (LiSi) است.